VUJE, a.s.

Významné projekty

Postupná rekonštrukcia blokov JE V1 Jaslovské Bohunice
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, svojim rozhodnutím č. 1/94 stanovil podmienky pre ďalšiu prevádzku blokov V1 s reaktormi typu V-230. VUJE vypracovalo zadávací projekt, ktorého realizácia zabezpečí splnenie týchto podmienok.

V rokoch 1996–2000 VUJE uskutočnilo v spolupráci s firmou SIEMENS, s ktorou utvorilo konzorcium REKON, postupnú rekonštrukciu blokov JE V1. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 8,5 miliardy Sk.

Cieľom rekonštrukcie bolo zabezpečiť medzinárodne akceptovateľnú úroveň bezpečnosti prevádzky blokov VVER elektrárne V1 s reaktormi typu V-230.

 

Modernizácia blokov JE V2 Jaslovské Bohunice
VUJE vypracovalo návrh programu modernizácie blokov elektrárne JE V2 s blokmi VVER 440/213. Cieľom navrhnutého programu je zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a ekonomickú prevádzku blokov V2 do konca ich projektovanej životnosti a vytvorenie podmienok pre predĺženie životnosti na 40 rokov prevádzky.

V rámci realizácie programu modernizácie VUJE spracovalo koncepciu modernizácie a od roku 2002 vykonávalo činnosti „generálneho projektanta" v rozsahu schválenej koncepcie modernizácie. Program projektu modernizácie prebiehal v r. 1998–2008.

 

Dokončenie regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach
VUJE zabezpečilo v súlade s podmienkami rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR projektové práce, realizáciu regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce, ktoré uviedlo do prevádzky koncom roku 1999.

V tomto úložisku môžu byť v špeciálnych vlákno-betónových kontajneroch uskladnené stredne a nízkoaktívne rádioaktívne odpady.

 

Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva VYZ
VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa zabezpečilo pri neprerušení prevádzky medziskladu vyhoreného paliva VYZ jeho seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity.

Náročnými úpravami stavebnej a technologickej časti objektu bolo zabezpečené seizmické zodolnenie vyhovujúce podmienkam stanoveným Úradom jadrového dozoru SR.

Celková skladovacia kapacita medziskladu vyhoreného paliva VYZ bola zvýšená 2,8-násobne.

 

Vyraďovanie elektrárne A1
Cieľom I. etapy tohoto projektu, ktorá prebiehala v období rokov 1999–2008, bolo zabezpečiť uloženie elektrárne A1 do bezpečného radiačného stavu. Cieľom II. etapy, ktorá bola zahájená v r. 2009 a bude ukončená v r. 2016 je realizácia likvidácie nepotrebných objektov a vytvorenie ochranného uloženia objektov určených k likvidácii v budúcnosti. Realizácia tohoto projektu, ktorú zabezpečuje VUJE, vyžaduje vývoj a využitie špeciálnych manipulátorov, robotov a vývoj technológií pre ukladanie rádioaktívnych odpadov.

 

Spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov pre EMO
VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa technológie realizovalo v rokoch 2003-2006 dodávku systémov pre spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov pre konečné uloženie pre jadrovú elektráreň Mochovce. Odpady po ich spracovaní môžu byť uložené v „Regionálnom úložisku stredne a nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov" v Mochovciach.

 

Spúšťanie jadrových elektrární
VUJE zabezpečovalo prípravu, realizáciu a hodnotenie testov fyzikálneho a energetického spúšťania všetkých blokov typu VVER-440 v ČR a SR na jadrových elektrárňach Bohunice, Dukovany a Mochovce. V roku 2002 sa VUJE podieľalo na fyzikálnom a energetickom spúšťaní blokov JE Temelín. VUJE na všetkých blokoch českých a slovenských jadrových elektrární vykonávalo funkciu vedeckého vedenia spúšťania ako nezávislej podpory prevádzkovateľa, pri zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti v procese prípravy a realizácie spúšťania blokov JE.

 

Vývoj simulátorov
VUJE v rámci programu PHARE v spolupráci s francúzskou firmou CORYS vyvinulo multifunkčný simulátor pre reaktory typu VVER 230, ktorý je v prevádzke pri výučbe personálu JE v školiacom stredisku VUJE v Trnave.

Pre rozvodné podniky VUJE vyvinulo simulátor, ktorý slúži pre výučbu a zaškolenie operátorov elektrických staníc.

 

Integrovaný informačný systém SE, a.s.
V rámci uvedeného projektu sú spracované moduly:

  • starostlivosť o hmotný investičný majetok
  • riadenie a hodnotenie prevádzky energetických zariadení
  • radiačná bezpečnosť
  • rádioaktívne odpady.

Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia v lokalitách elektrární SE, a.s.

V rámci tohto projektu boli vypracované porovnávacie štúdie hodnotenia stavu a vplyvu energetických zariadení SE, a.s., na zdravotný stav obyvateľstva a stav životného prostredia (ovzdušie, pôda, poľnohospodárska produkcia, lesná produkcia, demografia a vybrané charakteristiky zdravotného stavu obyvateľstva) vo vybraných lokalitách. Sú k dispozícii výsledky z lokalít EBO, EMO, ENO, EVO a TEKa od roku 1993.

 

Výstavba vysokonapäťovej linky Varín–Sučany
VUJE zabezpečilo a koordinovalo výstavbu vysokonapäťovej linky 400 kV medzi rozvodňami Varín–Sučany, ktorá nahrádza pôvodnú linku, vybudovanú pred 40 rokmi vrátane úprav nadväzujúcej siete liniek 400 kV a rozšírenia rozvodní 400 kV Varín a Sučany. Akcia bola ukončená v roku 2001.

 

Vodná elektráreň Yeghesis, Arménsko
VUJE dodalo a uviedlo do prevádzky v apríli 2004 prvú turbínu vodnej elektrárne Yeghesis v Arménsku s výkonom 6,2 MW. Druhá turbína s rovnakým výkonom 6,2 MW bola uvedená do prevádzky koncom r. 2004. Elektráreň pracuje v náročných vysokohorských podmienkach s výškovým spádom 250 m.

 

Rekonštrukcia energetického hospodárstva Smrečina Holding a.s.
Rekonštrukcia bola vykonaná formou generálnej dodávky, v rámci ktorej bol dodaný a spustený do prevádzky kotol na drevný odpad s výkonom 1,6 tp/hod., palivové hospodárstvo, potrubné rozvody a informačný a riadiaci systém kotolne.

Dodávka bola realizovaná vrátane projekčných, inžinierskych činností a novej stavebnej časti.

 

Nové sídlo Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline
VUJE vybudovalo budovu a od 1. 3. 2006 odovzdalo do prevádzky technológiu nového elektroenergetického dispečingu v Žiline formou generálnej dodávky pre SEPS, a.s. Tento dispečing nahradil v plnom rozsahu doterajší, ktorý bol umiestnený v objektoch Stredoslovenskej energetiky, a.s. a zabezpečil významnú modernizáciu systému riadenia elektrizačnej sústavy SR.

 

Dokončenie výstavby EMO 1. a 2. blok
VUJE sa podieľalo na dokončovaní výstavby a uvedení do prevádzky blokov 1. a 2. v JE Mochovce v r. 1996–2000 predovšetkým inžinierskou činnosťou pri projektovaní a realizácii systémov riadenia a ochrany blokov, vypracovaním prevádzkových predpisov, vykonávaním vedeckého vedenia spúšťania a vypracovaním návrhov úprav projektu na zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti prevádzky.

 

Pohavarijný monitorovací systém pre EMO 1. a 2. blok
VUJE bolo dodávateľom projektu a realizácie „Pohavarijného monitorovacieho systému" v rokoch 2002-2004. Tento systém umožňuje vykonávanie podrobnej analýzy priebehu prípadnej poruchy a jej lokalizácie. V rámci realizácie systému bolo aj vykonané havarijné a seizmické zodolnenie vybraných meraní a pripojenie výstupov monitorovacieho systému do havarijných riadiacich stredísk.

 

Zvyšovanie výkonu blokov JE
VUJE sa podieľalo na prácach pre zvyšovanie výkonu blokov JE V2 a 1. a 2. bloku JE Mochovce na 107 % pôvodného projektového výkonu reaktora vypracovaním, realizáciou a vyhodnotením neštandardných programov pre preverenie charakteristík a fyzikálneho a energetického spúšťania upravených blokov EBO V2 a EMO 1. a 2.

Boli to predovšetkým termohydraulické testy na overenie bezpečnosti postupného zvyšovania výkonu blokov a neprekročenie limitných hodnôt a dynamické testy na overenie schopnosti bloku prejsť pri výpadkoch zariadení bezpečne na novú výkonovú úroveň.

 

Dostavba blokov 3. a 4. EMO
Účasť VUJE na dostavbe 3. a 4. bloku EMO prebieha v dvoch fázach. Prvou bolo vypracovanie technického riešenia a preskúmanie efektívnosti dostavby blokov EMO 3 a 4 a aktualizácia úvodného projektu (overenie stavu existujúcich komponentov, konštrukcií, stavieb), predbežnej bezpečnostnej správy a licenčnej dokumentácie.

Tejto fázy sa VUJE zúčastnilo v období 2006 - 2009 v rámci konzorcia DOSMO (VUJE a Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.).

Druhou fázou je účasť pri realizácii dostavby a uvedení blokov 3 a 4 do prevádzky. Na základe zmlúv s SE, a.s. a ďalšími dodávateľmi sa VUJE zúčastňuje na výstavbe EMO 34 v rôznych oblastiach. V rámci „Jadrového ostrova“ je dodávateľom kompletných prevádzkových súborov radiačnej kontroly, vzduchotechniky, laboratórií, dekontaminácie a diagnostických systémov primárneho okruhu vrátane prevádzkových, bezpečnostných a havarijných predpisov. Prevádzkové predpisy zaisťuje aj pre konvenčnú časť jadrovej elektrárne.

Ďalej je dodávateľom špeciálnych systémov vnútroreaktorových meraní, meraní koncentrácie bóru a podsystémov merania hladiny v reaktore a merania teploty na výstupe z aktívnej zóny od vypracovania dokumentácie až po finálne skúšky inštalovaných zariadení. V oblasti seizmickej odolnosti VUJE navrhuje potrebné úpravy a zmeny projektu pre objekty reaktorovne a budovy pomocných prevádzok.

 

Odborná príprava pracovníkov jadrových a klasických elektrární a rozvodných sietí
Školiace a výcvikové stredisko personálu JE trvale vykonáva vývoj a zdokonaľovanie systémov vzdelávania personálu jadrových a klasických elektrární a elektrických rozvodných staníc vrátane vývoja a realizácie technických a programových prostriedkov pre výučbu a výcvik. Realizuje teoretickú a simulátorovú prípravu a zabezpečuje udeľovanie príslušných licencií a oprávnení.

 

Program predĺženia prevádzkovej životnosti pre JE Paks (Maďarsko)
Cieľom bolo vypracovanie a posudzovanie dokumentácie na predĺženie životnosti pre bloky 1–4 atómovej elektrárne Paks, ktorá bola vypracovaná na základe jadrových bezpečnostných pravidiel (preukázanie bezpečnej prevádzkyschopnosti blokov 1–4 elektrárne Paks, po uplynutí jej životnosti (30 rokov) na ďalších 20 rokov).

 

Manipulátor pre kontrolu parogenerátorov ZOK-PG
VUJE realizovalo vývoj a dodáva manipulátory pre kontroly horizontálnych parogenerátorov pre bloky VVER 440 a 1000, ktoré umožňujú vykonávať:

  • Nepriamu vizuálnu prehliadku vnútorných povrchov kolektora kamerovým systémom
  • Skúšanie vnútorných povrchov kolektora v prírubovej, kužeľovej a valcovej časti metódou vírivých prúdov, v oblasti zvarov ultrazvukom
  • Skúšanie teplovýmenných rúrok kolektora metódou vírivých prúdov
  • Skúšanie mostíkov rúrkovnice kolektora metódou vírivých prúdov
  • Zaslepovanie poškodenej teplovýmennej rúrky metódou zavarovanej záslepky

Tieto manipulátory boli dodané a sú používané v JE na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rusku a na Ukrajine.

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených a vybraných zariadení
VUJE vykonáva od r. 2000 pre JAVYS, a.s. (resp. predchádzajúce organizácie) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených a vybraných zariadení a monitorovanie stavebných objektov.

 

Rekonštrukcia rozvodne 400 kV Križovany
Rekonštrukcia je vykonávaná v nadväznosti na odstavenie 1. a 2. bloku v JE V1 Jaslovské Bohunice a pozostáva z kompletnej rekonštrukcie 7 polí rozvodne 400 kV, vrátane železobetónových základov a nových oceľových konštrukcií, vybudovania novej budovy spoločných prevádzok, inštalácie a uvedenia do prevádzky trafa T402 a dodávky riadiaceho a informačného systému.

 

Rekonštrukcia rozvodne Medzibrod
Rekonštrukcia rozvodne je vykonávaná z dôvodu zmeny a úprav siete nadradenej sústavy 220 kV na 400 kV. V rozvodni Medzibrod sa jedná o prezbrojenie R 220 kV na R 400 kV v rozsahu: výstavba dvoch systémov hlavných prípojníc a pomocnej prípojnice, vrátane železobetónových základov pod prístroje a oceľové konštrukcie, výstavba 6 nových polí, káblových kanálov a káblových trás, vybudovanie budovy spoločných prevádzok a vybudovanie stanovišťa transformátorov vlastnej spotreby.

 

zavřít
detail