VUJE, a.s.

FAQ

Čím všetkým sa vlastne VUJE zaoberá?

Ako stručne vyjadril v jednom rozhovore bývalý generálny riaditeľ Ján Korec „jednoducho povedané všetkým, čo súvisí s jadrovými elektrárňami, či už v etape ich výstavby, spúšťania, prevádzky alebo likvidácie. Okrem toho sa zaoberáme metódami spracovania a uloženia rádioaktívnych odpadov, robíme tzv. spoľahlivostné analýzy, diagnostiku a detektoskopiu jadrovoenergetických zariadení, školíme personál atómových elektrární, organizujeme vedecké sympóziá.“

 

Čo znamená skratka VUJE?

Názov spoločnosti je skratkou pre Výskumný ústav jadrových elektrární. Pri svojom vzniku v roku 1977 sa na činnosti ústavu podieľal najvýznamnejšou mierou práve aplikovaný výskum. V súčasnosti tvorí aplikovaný výskum len 8% našich činností. Zvyšok tvorí inžinierska a projektová činnosť. Preto od roku 1994, kedy sa ústav transformoval na akciovú spoločnosť, používa sa ako obchodné meno len skratka VUJE.

 

Zameriava sa VUJE len na jadrovú energetiku?

VUJE v posledných rokoch diverzifikuje svoje zameranie aj do oblasti rozvodných sietí, klasickej energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie. Významné výsledky VUJE dosiahlo v modernizácii energetických hospodárstiev, malých vodných elektrární, predovšetkým biomasy a drevného odpadu.

 

Spolupracuje VUJE aj so zahraničím?

Odborníci VUJE pôsobia v rôznych odborných a expertných medzinárodných skupinách. Rozšírili sme kontakty s renomovanými zahraničnými firmami v oblasti jadrovej energetiky, čo viedlo k výskumným kontraktom a prácam na vybraných projektoch Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Európskeho spoločenstva i ďalších významných zahraničných subjektov. Spolupráca všetkých divízií spoločnosti so zahraničnými partnermi sa naplno rozvinula. Pri dokončovaní jadrovej elektrárne Mochovce pôsobilo VUJE ako subdodávateľ zahraničných organizácií na rôzne špecializované riešenia, pri rekonštrukcii jadrovej elektrárne V1 vytvorilo VUJE konzorcium s firmou Siemens.

Doposiaľ sa VUJE uplatnilo v Českej republike, Holandsku, Švédsku, Maďarsku, Číne, Ukrajine, Rusku, Bulharsku a Arménsku.

zavřít
detail