VUJE, a.s.

Z histórie VUJE

1977
1. januára 1977 zakladá Federálne ministerstvo palív a energetiky Praha Výskumný ústav jadrových elektrární. Jeho sídlom sú Jaslovské Bohunice. Ústav vznikol delimitáciou výskumno-vývojového útvaru tamojších atómových elektrární. Mal postavenie koncernovej organizácie Slovenských energetických podnikov. Priemerný vek pracovníkov ústavu v dobe jeho založenia je 30 rokov.


1978
1. januára 1978 je VUJE organizačne zaradený do pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky Praha ako jeho samostatná a priamo riadená organizácia.


1983
Dokončenie výstavby a začiatok činnosti Rezortného školiaceho a výcvikového strediska v Trnave.


1984
Začiatok prevádzky plnorozsahového trenažéru reaktorových blokov VVER 440/213.


1985
Sídlom VUJE sa stáva Trnava.


1989
Počet zamestnancov VUJE dosahuje doposiaľ najvyšší stav – 759 pracovníkov.
60% kapacít spoločnosti je orientovaných na výskumné projekty pre potreby prevádzky československých jadrových elektrární.


1990
Zavádza sa nová organizačná štruktúra, ktorej základom je sedem stredísk:

  • stredisko jadrovej bezpečnosti,
  • stredisko diagnostiky jadrových a energetických zariadení,
  • stredisko ekonomiky,
  • stredisko prípravy prevádzky,
  • stredisko prípravy personálu jadrových elektrární,
  • stredisko ekológie, chémie a radiačnej kontroly jadrových elektrární,
  • stredisko obchodu, marketingu a odborných služieb.

Vzhľadom na výrazný pokles prostriedkov na výskumné projekty, je jediným kritériom, schopnosť ponúknuť a realizovať činnosti potrebné pre prevádzku jadrových elektrární.


1994
1. novembra sa VUJE transformuje na súkromnú akciovú spoločnosť.


1995
bol rokom stabilizácie. Upravuje sa organizačná štruktúra. Zo stredísk sa vytvárajú divízie, na ktorých čele stoja riaditelia. Nová organizačná štruktúra i náplň činnosti ústavu spôsobuje prechodné zníženie stavu pracovníkov na 420.


1996
bol rokom rozvoja spoločnosti, dochádza k presunu aktivít hlavne do oblasti komplexných inžinierskych služieb. Spoločnosť presvedčila odberateľov, že zachováva a rozvíja kvalitatívny štandard predchádzajúcej organizácie. VUJE získava projekty, ktorých realizácia predstavuje hlavnú časť programu na najbližšie roky.


1996/1999
V dôsledku zvyšovania rozsahu zákazok počet pracovníkov vzrastá – v roku 1996 na 465 pracovníkov, v roku 1997 na 568 pracovníkov a v roku 1998 na 613 pracovníkov. Spoločnosť popri riešení prevádzkových problémov sa začína orientovať na realizáciu investičných najväčších projektov v energetike. Najvýznamnejší je projekt postupnej rekonštrukcie 2 blokov elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, bez zastavenia prevádzky týchto blokov.


2000/2003
VUJE pokračuje v diverzifikácii svojej činnosti. Vytvára konzorciá so zahraničnými firmami. Presadzuje sa aj v nejadrovej energetike. Nachádza odberateľov nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí, ako napr. v Maďarsku, Holandsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, realizuje prvé projekty v Číne a nadväzuje sľubné obchodné kontakty s mnohými ďalšími odberateľmi.

VUJE pokračuje v úsilí uplatniť sa v medzinárodnom meradle. Aktívne sa zúčastňuje na riešení úloh 5. Rámcového programu EÚ, projektov MAAE a medzinárodných tendrov. Postupne zvyšuje podiel energetických projektov, ktoré nie sú v jadrovej energetike.


2004/2005
Pokračuje stabilizácia spoločnosti a trvalá orientácia na veľké investičné projekty v slovenskej energetike. Narastá smerovanie na inžiniering veľkých projektov, vrátane výskumných riešení pre tieto projekty. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných odborných fórach.

VUJE vytvára bázu stabilných slovenských a zahraničných dodávateľov a získava meno kvalitnej a finančne stabilizovanej spoločnosti.

Počet pracovníkov sa pohybuje v rozmedzí 630-650.

zavřít
detail