VUJE, a.s.

Skúsenosti

Jadrová energetika

Postupná rekonštrukcia blokov Jadrových elektrární V1 Jaslovské Bohunice

Zahájenie: 1/1996
Ukončenie: 12/2000
Miesto plnenia: JE V1, Jaslovské Bohunice
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • vypracovanie a obhájenie koncepcie rekonštrukcie,
 • vypracovanie, kooperácia a kompletizácia projektov pre stavebné konanie a vykonávacích projektov,
 • vypracovanie a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie,
 • vypracovanie programov skúšok systémov a zariadení,
 • realizácia a vyhodnocovanie skúšok uvádzania systémov a zariadení do prevádzky,
 • riadenie realizácie rekonštrukcie,
 • vypracovanie a aktualizácia prevádzkových predpisov,
 • koordinácia dodávateľov v oblasti dodávok, montáže a vlastné dodávky a montáž.

Modernizácia blokov Jadrovej elektrárne V2 Jaslovské Bohunice

Zahájenie: 1/2002
Ukončenie: 12/2008
Miesto plnenia: JE V2, Jaslovské Bohunice
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • vypracovanie konceptu modernizácie,
 • projekty pre stavebné konanie,
 • bezpečnostná dokumentácia,
 • projekty pre realizáciu stavby,
 • autorský dozor,
 • technická podpora generálnemu dodávateľovi:
  • prevádzkové predpisy,
  • programy skúšok systémov a zariadení,
  • koordinácia realizácie a vyhodnocovanie skúšok,
  • aktualizácia dokumentácie skutočného stavu po realizácii,
  • koordinácia montáže časti elektro a SKR.

Dokončenie republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach

Zahájenie: 10/1996
Ukončenie: 12/1999
Miesto plnenia: Mochovce
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • zvýšenie úrovne bezpečnosti pri manipulácii s RAO,
 • zvýšenie ochrany životného prostredia,
 • zabezpečenie monitorovania statických, hydrologických a rádiohygienických charakteristík úložiska a jeho okolia,
 • hodnotenie bezpečnosti ukladania RAO (bezpečnostné analýzy).

Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva VYZ

Zahájenie: 6/1996
Ukončenie: 12/2007
Miesto plnenia: Areál JE Jaslovské Bohunice
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • zvýšenie skladovacej kapacity MSVP VYZ použitím kompaktných zásobníkov vyhoreného paliva pri zachovaní existujúceho počtu bazénov,
 • seizmické zodolnenie vybraných stavebných konštrukcií a technologických systémov (80 MSK na voľnom teréne),
 • vyraďovanie pôvodných zásobníkov vyhoreného paliva T 12,
 • monitorovanie stavu stavebných konštrukcií, technologických systémov MSVP VYZ a paliva.

Vyraďovanie elektrárne A1

Zahájenie: 1/1999
Ukončenie: 12/2007
Miesto plnenia: JE A1, Jaslovské Bohunice
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • dosiahnutie radiačne bezpečného stavu JE A1,
 • spracovanie vzniknutých rádioaktívnych odpadov,
 • obnova a inovácia technologických a informačných systémov zabezpečenia pracovných podmienok pre personál JE A1 a ochranu životného prostredia,
 • príprava podmienok pre II. etapu vyraďovania JE A1.

Pohavarijný monitorovací systém pre EMO

Zahájenie: 2/2002
Ukončenie: 12/2004
Miesto plnenia: JE Mochovce
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • návrh a realizácia meracích systémov pohavarijného monitorovania,
 • havarijné a seizmické zodolnenie vybraných meraní,
 • pripojenie výstupov monitorovacieho systému do havarijných riadiacich stredísk.

Klasická energetika

Výstavba vysokonapäťovej linky Varín–Sučany

Zahájenie: 5/1999
Ukončenie: 12/2002
Miesto plnenia: Varín–Sučany
Zákazník: Slovenské elektrárne, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • náhrada za dožité vedenie 1 x 400 kV Varín–Sučany,
 • doplnenie a úprava rozvodní,
 • prepojenie vedení v uzle Sučany,
 • zlepšenie bilancií záťaží.

Vodná elektráreň Yeghesis, Arménsko

Zahájenie: 04/2002
Ukončenie: 09/2006
Miesto plnenia: Yeghesis, Armenia
Zákazník: Bazenc Jerevan

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • vypracovanie dokumentácie technologickej časti,
 • vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie,
 • vypracovanie predpisov pre prevádzku a údržbu dodaného technologického zariadenia,
 • vypracovanie konštrukčných výkresov.

Rekonštrukcia energetického hospodárstva Smrečina Holding a.s.

Zahájenie: 6/2002
Ukončenie: 6/2004
Miesto plnenia: Smrečina Holding I, a.s.
Zákazník: Smrečina Holding I, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • výstavba objektu novej kotolne,
 • dodávka a montáž technologickej časti:
  • kotla na drvený odpad s parným výkonom 1,6 t/h o tlaku 2,0 MPa,
  • zariadení palivového hospodárstva vrátane dopravných ciest,
  • silnoprúdových zariadení, MaR kotla a ovládacieho pracoviska.

Ostatné

Nové sídlo Slovenského energetického dispečingu v Žiline

Zahájenie: 04/2003
Ukončenie: 12/2005
Miesto plnenia: Žilina
Zákazník: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Hlavné činnosti VUJE, a.s.:

 • projektovanie a realizácia stavby. V tejto budove sú sústredené všetky činnosti, potrebné pre riadenie základnej elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a riadiaci systém je zdokonalený na modernú úroveň riadiacej technológie.
zavřít
detail