VUJE, a.s.

Riadenie spoločnosti

Riadiacimi orgánmi VUJE, ktoré prijímajú rozhodnutia sú valné zhromaždenie akcionárov stretávajúce sa raz za rok, dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti s predsedom predstavenstva, generálny riaditeľ a tím odborných riaditeľov, ktorí vedú jednotlivé divízie.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť VUJE. Vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia.
Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie materiály týkajúce sa najmä:

  • návrhov dlhodobého rozvoja,
  • návrhov hlavných smerov hospodárskej činnosti vrátane prostriedkov pre dosiahnutie cieľov,
  • najmenej 1x ročne správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku,
  • ročnú účtovnú závierku s návrhmi na rozdelenie zisku,
  • návrhy na zmenu stanov ako aj ostatné dokumenty, ktoré sú zaradené na rokovanie valného zhromaždenia.

Predstavenstvo VUJE má 5 členov:

Zoltán Harsányi, Ing., PhD., predseda – narodený v r. 1969, absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT (1992, 2002 získal titul PhD. na FEI STU). Predsedom predstavenstva VUJE sa stal v roku 2001, kedy nastúpil do VUJE. Je bývalým riaditeľom PS Komárno, ZSE, š.p. Bratislava.

Peter Líška, Ing., podpredseda – narodený v r. 1952, absolvent Strojníckej fakulty SVŠT (1976). Vo VUJE pracuje od r. 1977, prešiel viacerými pozíciami a momentálne je riaditeľom Divízie jadrovej bezpečnosti.

Matej Korec, Ing., MSc., PhD., člen – narodený v r. 1977, absolvent Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (2000, 2001 získal titul Master of Science na univerzite v Oxforde). Vo VUJE pracoval od roku 2001 ako finančný špecialista. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva od roku 2008.

Roman Gulaš, Ing. – úmrtie po nehode júl 2016

Rudolf Hronkovič, Ing., člen – narodený v roku 1968, v roku 1992 absolvoval štúdium na Moskovskom energetickom institute v odbore Kybernetika energetických systémov. Vo VUJE, a.s., pracuje od roku 1992. Momentálne zastáva pozíciu vedúceho oddelenia. Členom predstavenstva je od júna 2013.

Generálny riaditeľ

Matej Korec, Ing., MSc., PhD., generálny riaditeľ – narodený v r. 1977, absolvent Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (2000, 2001 získal titul Master of Science na univerzite v Oxforde). Vo VUJE pracoval od roku 2001 ako finančný špecialista. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva od roku 2008.

Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti, preskúmava ročnú účtovnú závierku, a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada má troch členov.

Riadiaci tím

VUJE je podľa odborného zamerania rozčlenené na 11 divízií, pričom každú divíziu vedie riaditeľ.

Peter Líška, Ing. – riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti
Peter Pilát, Ing. – riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení
Miloš Rapant, Ing. – riaditeľ divízie prípravy prevádzky jadrových elektrární
Blažej Lošonský, Ing. – riaditeľ divízie podpory prevádzky jadrových elektrární
Ruben Vidlička, Ing. – riaditeľ školiaceho a výcvikového strediska personálu jadrových elektrární
Marián Štubňa, Ing., CSs. – riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie jadrovo-energetických zariadení a spracovania rádioaktívnych odpadov
Oto Schultz ml., Ing. – riaditeľ divízie informačných technológií
Ján Klocok, JUDr. – poverený zastupovaním riaditeľa divízie obchodu, inžinierskych činností a služieb
Ingrid Krajčovičová, Ing. – riaditeľka divízie pre ekonomiku
Alexander Kšiňan, Ing. – riaditeľ divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy
Pavel Ševera, Ing. – riaditeľ divízie pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov

zavřít
detail