VUJE, a.s.

Motto

Základom života na našej zemi je energia a zdroje, ktoré sú túto schopné pre nás dodať. Jednou zo základných podmienok udržania a rozvoja našich ekonomík a civilizácie vôbec je dostatok elektrickej energie, ktorá je vyrobená bezpečne s minimalizáciou dopadu na životné prostredie.

Jadrová energetika je z hľadiska vplyvu na životné prostredie, šetrný spôsob výroby elektrickej energie. Bez jadrovej energetiky, by sa väčšina sveta musela zamerať na výrobu elektrickej energie z fosílnych palív, čo by niekoľkonásobne zvýšilo produkciu tzv. skleníkových plynov. Paroplynový cyklus, ktorý sa navrhuje ako alternatíva, predstavuje pre životné prostredie väčšiu záťaž, ako jadrová energia. Aby bola energia vyrobená z jadra pre ľudí prijateľným riešením, musí byť zdroje jadrovej energie bezpečné.

Naša spoločnosť si uvedomuje tieto atribúty a počas celej svojej doterajšej činnosti jej hlavným cieľom bolo zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku jadrových ale aj ostatných energetických zdrojov.

Výskumný ústav – ako predchodca súčasnej spoločnosti – sa pôvodne formoval v prostredí, ktoré bolo priamym spotrebiteľom výsledkov výskumu a realizácie nových technických riešení. Od prvej chvíle svojej existencie bol spojený s jadrovou energetikou nielen miestom svojho pôsobenia, ale predovšetkým riešením konkrétnych výskumných a vývojových úloh, ktoré si neskôr vyžadovali, aby sme popri vedeckom a technickom riešení zabezpečili aj ich realizáciu a implementáciu. Vďaka tomu, sa naše pôvodné vedecko-výskumné zameranie rozšírilo aj o projekčnú a inžiniersku činnosť. VUJE je schopný v súčasnom období zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s výstavbou a prevádzkou jadrovej elektrárne, od jej projektovania cez výstavbu a prevádzku, až po jej kontrolu, opravu a modernizáciu. V prípade elektrární, ktorým skončila doba ich životnosti, a elektráreň nebude modernizovaná, aj ich odstavenie, demontáž a likvidáciu. Kvalifikované riadenie manažmentu rádioaktívnych odpadov je tiež v našej odbornej i technickej kompetencii.

I keď naše začiatky boli spojené výhradne s jadrovou energetikou, dnes je nám blízke všetko, čo sa týka elektrickej energie – bez ohľadu na jej zdroje. Uvedomujeme si, že moderná energetika sa musí opierať o rozmanité zdroje a technológie. Naše odborné schopnosti pokrývajú jadrovú energetiku, „klasickú“ energetiku, ako aj výrobu elektrickej energie z obnovitel'ných zdrojov vrátane energetického využitia biomasy, slnečného svetla alebo vetra.

Kvalita predstavuje neoddeliteľné hľadisko hodnotenia každého pracovného úkonu. Integrovaný systém manažérstva, ktorý si stavia VUJE, je istou totalitou cieľov a kritérií. Tento vnútorne prepojený celok sa nemôže uplatňovať len na prácu a produkty VUJE, ale musia ho prijať aj dodávatelia. Akceptovanie komplexného systému manažérstva je základnou podmienkou kooperácie, bez ktorej sa nedá zabezpečiť, aby čiastkové úkony aj konečný produkt spĺňali bez zvyšku všetky kritériá. Integrovaný systém manažérstva preto určuje aj výber a nový štýl našej spolupráce s dodávateľmi a kooperujúcimi subjektmi.

Naša interakcia so spoločenským prostredím je veľmi rozmanitá. Do spoločnosti vstupujeme nielen produktmi svojej vedeckej, projekčnej a inžinierskej činnosti, ale aj ako inštitúcia formujúca odborníkov pre riadenie prevádzky veľkých technologických celkov. Našim cieľom musí byť nielen príprava operátorov, technikov pre plnenie ich náročných úloh, ale aj vytváranie primeranej spoločenskej klímy, v ktorej plnia svoje pracovné úlohy a žijú svoj osobný život. Táto klíma bude primeraná iba vtedy, ak spoločnosť rozpozná skutočné klady jadrovej energetiky a uvedomí si jej význam pre zachovanie a rozvoj našich civilizačných štandardov.

Zisk je primárnym ukazovateľom nášho úspechu. Zisk nám potvrdzuje, že sme sa uplatnili na trhu, že sme boli konkurencieschopní. Uvedomujeme si, že každé víťazstvo je len dočasné. Je tu dynamika poznávania, ktorá vylučuje, aby sa vývoj zastavil. Napriek tomu, že jednou z našich rozhodujúcich činností je jadrová energetika, s ktorou sme spojili naše životy, nie sú nám ľahostajné ani ostatné alternatívy energetického zásobovania včítane obnoviteľných zdrojov energie.

zavřít
detail