VUJE, a.s.

Ľudské zdroje

Ak hovoríme o úspechoch, ktoré v minulosti firma dosiahla, treba povedať, že sa nerodia náhodne. Stoja za nimi naši zamestnanci, preto na ich výber, rast a ďalšie vzdelávanie kladieme veľký dôraz.

Prvoradou úlohou personálnej politiky je vytvárať pre svojich zamestnancov čo najvýhodnejšie pracovné podmienky a podporovať ich spolupatričnosť so značkou VUJE a posilniť ich spoluzodpovednosť za dianie vo firme.

Naša snaha smeruje k tomu, aby boli zamestnanci spoločnosti schopní čo najlepšie zvládnuť požiadavky pracovného miesta, aby boli pripravení na zmeny a predovšetkým, aby boli schopní úplne vyhovieť všetkým požiadavkám našich obchodných partnerov.

Spoločnosť sa trvale snaží o zvyšovanie úrovne a kvality svojich ľudských zdrojov. Dlhodobo sa zameriava na:

  • spôsobilosť a odborné schopnosti zamestnancov,
  • podporu iniciatívy zamestnancov pri naplňovaní podnikateľských zámerov spoločnosti,
  • pracovné prostredie a podmienky, v ktorých zamestnanci pracujú.

Čo sa týka stavu a vývoja personálnych ukazovateľov je situácia už dlhšiu dobu stabilizovaná

Vývoj počtu pracovníkov
 

Vývoj počtu pracovníkov
  

Kvalifikačná štruktúra personálu 2015
 

Kvalifikačná štruktúra personálu 2015

zavřít
detail