VUJE, a.s.

Kvalita, životné prostredie a bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci

Integrovaný systém manažérstva a akreditácia

VUJE, a.s., má vybudovaný integrovaný systém manažérstva pozostávajúci zo zložiek:

 • systém manažérstva kvality,
 • systém environmentálneho manažérstva,
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci,
 • systém kvality procesu zvárania,

na základe medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 3834-2 a súvisiacich právnych predpisov zameraných na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení, na ochranu životného prostredia a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zohľadňuje tiež odporúčania IAEA.

Jednotlivé zložky integrovaného systému manažérstva VUJE, a.s., boli certifikované spoločnosťou Lloyd’s Register Quality Assurance postupne v rokoch:

 • 1999 (systém manažérstva kvality),
 • 2003 (systém environmentálneho manažérstva),
 • 2009 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci).

Spoločnosť Prvá Zváračská, a.s., certifikovala v roku:

 • 2013 (systém kvality procesu zvárania).

Akreditácia a autorizácia

VUJE, a.s. má v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005 akreditované pracoviská:

Kalibračné laboratórium meradiel teploty a tlaku
Akreditácia č. K-056 (formát PDF 712 kB)
Vedúci laboratória: Jozef Čapuška
Telefón: 033 599 1335, Fax: 033 599 1184, E-mail: jozef.capuska@vuje.sk

Skúšobné laboratórium – oddelenie štrukturálnych analýz
Akreditácia č. S-099 (formát PDF 1,7 MB)
Vedúci laboratória: Ing. Jana Petzová, PhD.
Telefón: 033 599 1560, Mobil: 0907 750 439, Fax: 033 599 1502
E-mail: jana.petzova@vuje.sk

Skúšobné laboratórium kvalifikácie zariadení
Akreditácia č. S-196 (formát PDF 783 kB)
Vedúci laboratória: Ing. Ondrej Lietavec
Telefón: 033 599 1745, Fax: 033 599 1095, E-mail: ondrej.lietavec@vuje.sk

Skúšobné laboratórium dozimetrie žiarenia
Akreditácia č. S-219 (formát PDF 497 kB)
Vedúci laboratória: Mgr. Martin Lištjak
Telefón: 033 599 1461, Mobil: 0905 768 869, Fax: 033 599 1494
E-mail: martin.listjak@vuje.sk

Skúšobné laboratórium chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz
Akreditácia č. S-109 (formát PDF 1,7 MB)
Vedúci laboratória: Ing. Milan Žatkulák
Telefón: 033 599 1544, Mobil: 0905 344 425, Fax: 033 599 1150
E-mail: milan.zatkulak@vuje.sk

Skúšobné laboratórium elektromagnetických polí
Akreditácia č. S-179 (formát PDF 459 kB)
Vedúci laboratória: Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Telefón: 033 599 1116, Mobil: 0918 683 387, Fax: 033 599 2067
E-mail: lubos.skurcak@vuje.sk

Skúšobné laboratórium – oddelenie meraní výkonových transformátorov
Akreditácia č. S-240 (formát PDF 508 kB)
Vedúci laboratória: Ing. Ľubomíra Kšiňanová
Telefón: 033 599 3864, Mobil: 0907 813 884
E-mail: lubomira.ksinanova@vuje.sk

Certifikačný orgán certifikujúci produkty – vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne – akreditovaný SNAS-om podľa normy EN 17065:2013
Akreditácia č. P-028 (formát PDF 462 kB)
Vedúci cert.orgánu: Ing. Monika Lukášová
Telefón: 033 599 1143, Mobil: 0915 882 466, Fax: 033 599 1095
E-mail: monika.lukasova@vuje.sk, Web: www.vuje.sk/certifikacia

  

Vo VUJE pracujú autorizované pracoviská (autorizované osoby) podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z.z. na výkon overovania určených meradiel:

 • kombinované snímače teploty určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440 (autorizácia je platná do roku 2013)
  Zástupca autorizovanej osoby: Ing. Mário Repa
  Telefón: 033 599 1349, Fax: 033 599 1184, E-mail: mario.repa@vuje.sk
 • meracie transformátory prúdu, meracie transformátory napätia, kombinované meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi (autorizácia je platná do roku 2012)
  Zástupca autorizovanej osoby: Ing. Jozef Kováčik, PhD.
  Telefón: 033 599 1647, Mobil: 0918 636 788
  E-mail: jozef.kovacik@vuje.sk

zavřít
detail