VUJE, a.s.

Spúšťanie a prevádzka jadrových elektrární

VUJE vykonáva spúšťanie JE a vytvára vedecké zázemie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky JE. Podieľa sa na zvyšovaní bezpečnosti blokov JE a pripravuje pre Úrad jadrového dozoru SR podklady pre výkon inšpekčných činností.

Spúšťanie JE

Pri spúšťaní JE sa VUJE zaoberá prípravou, realizáciou a vyhodnotením testov aktívneho i neaktívneho spúšťania. V etape prípravy spúšťania navrhuje postupy a vypracováva pracovné programy testov spúšťania, pripravuje výpočtové podklady pre jednotlivé testy a stanovuje kritériá úspešnosti testov spúšťania. Ďalej navrhuje a zostavuje meracie systémy pre snímanie archiváciu požadovaných signálov a vyvíja softvér pre riadenie a vyhodnotenie testov spúšťania. V etape realizácie testov spúšťania VUJE spolupracuje na realizácii testov neaktívneho spúšťania a komplexne zabezpečuje a realizuje testy aktívneho spúšťania (fyzikálne a energetické spúšťanie). Po realizácii testov spúšťania vypracováva predbežné a záverečné vyhodnotenie týchto testov. Pri spúšťaní JE VUJE vykonáva vedecké vedenie spúšťania, ktoré slúži ako nezávislá podpora prevádzkovateľa. VUJE tiež uskutočňuje opakované spúšťanie prevádzkovaných blokov JE po výmenách paliva a po generálnych opravách.

Prevádzka JE

VUJE vypracováva a aktualizuje prevádzkovú a bezpečnostnú dokumentáciu, spolupracuje pri vypracovaní havarijných prevádzkových predpisov, pri optimalizácii prevádzkových režimov z hľadiska neutrónovej fyziky, termotechniky (teplotechniky) a termohydrauliky. Analyzuje elektrické stacionárne a dynamické deje a poruchy elektrozariadení, aplikuje programovateľnú techniku v riadiacich bezpečnostných systémoch, vyvíja špeciálne merania pre systémy kontroly a riadenia.

Meranie elektrických veličín

VUJE pripravuje, vykonáva a vyhodnocuje merania elektrických veličín. Pre vyhodnocovanie nameraných veličín používa produkt CALDEQ, ktorý umožňuje elektrodiagnostiku a monitorovanie činnosti elektrických systémov, automatické identifikovanie výstupného dátového formátu A/D prevodníkov, zobrazovanie okamžitých hodnôt a časových priebehov nameraných veličín bez ohľadu na dĺžku trvania záznamu, vyhľadávanie extrémnych hodnôt nameraných a vypočítaných veličín a určovanie vzájomných fázových posunov prúdov a napätí.

Spoľahlivosť prevádzky elektrických systémov

Spoľahlivosť prevádzky elektrických systémov je cieľom zabezpečenia Elektromagnetickej kompatibility (IEMC). Z dôvodu zavádzania nových moderných riadiacich a bezpečnostných systémov pri prevádzke zariadení, podľa európskej legislatívy sa elektromagnetická kompatibilita stala popri bezpečnosti najdôležitejšou vlastnosťou elektrických zariadení.

VUJE vykonáva testy odolnosti zariadení na EMC, meranie parametrov rušivého prostredia, analyzuje vplyv magnetických polí na elektrické systémy a na základe znalostí parametrov rušivého prostredia a skutočnej odolnosti zariadenia navrhuje a realizuje úpravy podľa konkrétnej situácie.

zavřít
detail