VUJE, a.s.

Školenie personálu

Školiace a výcvikové stredisko vykonáva teoretickú prípravu a výcvik personálu na simulátoroch. Základom výcviku je systém vzdelávania pre oblasť jadrovej energetiky, klasických elektrární, elektrizačnej siete a ďalších užívateľov.

Školiace a výcvikové stredisko vyvíja a konštruuje technické a programové prostriedky pre udeľovanie licencií na výkon funkcií v JE a organizuje špecializované a medzinárodné kurzy.

Príprava personálu sa uskutočňuje v týchto oblastiach:

Teoretická príprava

VUJE organizuje kurzy základného školenia ukončené záverečnou skúškou a periodické školenia. Vypracováva programy a učebné materiály pre všetky kategórie školenia. Udržiava databanku otázok pre potreby Štátnej skúšobnej komisie. Aplikuje metódu systematického prístupu k výcviku (SAT) v príprave personálu JE.

Simulátorový výcvik

VUJE vykonáva výcvik operátorov JE na simulátoroch v základných a periodických kurzoch a manipulantov elektrických staníc. V rámci projektu PHARE vyvíja multifunkčné simulátory VVER 440 v spolupráci s konzorciom CORYS a s Belgatom-Siemens, ako aj inžiniersky simulátor pre výcvikové stredisko ČEZ Brno. Výcvik sa uskutočňuje na simulátorovom počítačovom systéme VVER 440/230.

Medzinárodné kurzy

VUJE usporadúva regionálne a interregionálne kurzy pre MAAE vo Viedni, Úrad jadrového dozoru SR, NRC a Ministerstvo energetiky USA. Organizovalo kurzy o diagnostike reaktorov VVER, o všeobecnom prístupe k jadrovej bezpečnosti, o použití pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti, o havarijnom plánovaní, o uvádzaní JE do prevádzky, o overovaní výpočtových programov pre analýzy VVER a o bezpečnostných aspektoch a licencovaní zmien JE a technickej podpore prevádzky JE.

0statné školenia

VUJE zabezpečuje kurzy pre pracovníkov dodávateľov, pre pracovníkov Úradu jadrového dozoru SR, kurzy ochrany pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, prevádzkové školenia pre pracovníkov JE, ako aj kurzy pre manipulantov energetických rozvodní SR.

zavřít
detail