VUJE, a.s.

Rekonštrukcia a modernizácia jadrovo-energetických zariadení

VUJE, a.s., vypracováva bezpečnostné koncepty, štúdie realizovateľnosti a ďalšiu bezpečnostnú dokumentáciu pre zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti energetických zariadení. Na túto činnosť potom kontinuálne nadväzujú projekčné, dodávateľské a montážne aktivity pod celkovou koordináciou VUJE. V oblasti rekonštrukcie a modernizácie ponúka VUJE komplexné zabezpečenie technicky náročných investičných akcií formou dodávky na kľúč.

Výkony v oblasti rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení smerujú do týchto oblastí:

Koncepcia pre zvyšovanie bezpečnosti

Pre jadrovú energetiku VUJE vypracováva návrh koncepcie pre zvyšovanie jadrovej a prevádzkovej spoľahlivosti. Vo vypracovanej koncepcii sú identifikované jednotlivé bezpečnostné problémy s deterministickým a spoľahlivostným hodnotením ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť. Výstupná dokumentácia je vo forme koncepčných návrhov na zmenu štruktúry bezpečnostných systémov, zabezpečenie nezávislosti a zvýšenie seizmickej a požiarnej odolnosti jednotlivých systémov a zariadení.

V dokumentácii sú rozpracované návrhy pre časti technológie, systémov kontroly a riadenia, elektrickej časti a stavebnej časti. Sú zhodnotené bezpečnostné a ekonomické prínosy realizácie a určené priority pre realizáciu. Bezpečnostný koncept predstavuje základný materiál pre vypracovanie ďalšej časti projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia

VUJE vypracováva a zabezpečuje projektovú dokumentáciu v rozsahu projektu pre stavebné konanie a projektu pre realizáciu stavby. Vykonáva celkovú koordináciu medzi jednotlivými časťami projektu tak, aby boli zabezpečené väzby medzi projektmi jednotlivých systémov, profesií a postupom realizácie.

Projektová dokumentácia obsahuje analýzy, výpočty, dokumentáciu kvality a bezpečnostnú dokumentáciu podľa požiadaviek investora, dozorných orgánov a orgánov štátnej správy.

Dodávka, montáž a uvádzanie do prevádzky

VUJE zabezpečuje všetky potrebné dodávky pre rekonštrukciu a modernizáciu, ich montáž a odskúšanie zariadení pred uvedením do prevádzky. Pre uvádzanie zariadenia do prevádzky spracuje programy skúšok predkomplexného a komplexného vyskúšania, realizáciu skúšok a vyhodnotenie výsledkov skúšok a testov. Pre nové zariadenia zaškolí personál a aktualizuje prevádzkovú a bezpečnostnú dokumentáciu.

VUJE zabezpečuje celkovú montážnu koordináciu a koordináciu uvádzania zariadení do prevádzky v náročných podmienkach a prevádzkových obmedzeniach, ktoré sú platné v jadrovej elektrárni.

Klasická energetika a priemyslová sféra

VUJE ponúka a zabezpečuje všetky vyššie uvedené projekčné, dodávateľské a montážne aktivity tiež pre klasickú energetiku a priemyselnú sféru.
Pre splnenie špeciálnych technických a termínových požiadaviek využíva rozsiahle skúsenosti z realizácie technicky, termínovo a organizačne náročných akcií.

VUJE disponuje špecialistami s rozsiahlymi teoretickými znalosťami a praktickými skúsenosťami z prevádzky energetických blokov, z realizácie rozsiahlych projektov a z uvádzania do prevádzky energetických blokov jadrových elektrární. Tento skúsený tím špecialistov zabezpečí realizáciu projektov v požadovanom čase a kvalite.

zavřít
detail