VUJE, a.s.

Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zaobchádzanie s RAO

Radiačná bezpečnosť

VUJE vyvíja a aplikuje metódy osobnej dozimetrie pracovníkov JE a metódy hodnotenia radiačnej situácie v priestoroch JE. Vyvíja metódy a monitoruje úniky z primárneho do sekundárneho okruhu cez netesnosti parogenerátorov. Selektívne monitoruje vzácne plyny a uhlíka C-14 vo výpustiach z JE. Zabezpečuje kontrolu a testovanie účinnosti filtračných staníc na zachytávanie aerosólov a jódu vo ventilačných systémoch JE. Analyzuje a hodnotí účinnosť systému zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a uplatňovanie princípov ALARA pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení a pri manipulácii s rádioaktívnymi odpadmi a navrhuje, zabezpečuje opatrenia na jej zlepšenie.

Ochrana životného prostredia

VUJE vyvíja a aplikuje metódy dozimetrie pre dozimetriu životného prostredia a pre sledovanie migrácie rádionuklidov v zložkách životného prostredia. Vypracováva hodnotenia vplyvu jadrových zariadení na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. Vyvíja a overuje výpočtové modely šírenia rádioaktívnych látok v okolí jadrovo-energetických zariadení. Vypracováva výpočtové modely vodnej sústavy ovplyvnenej kvapalnými výpusťami z JE. Vyvíja metodiky a zabezpečuje programové vybavenie a databázy pre hodnotenie rádiologického vplyvu normálnej prevádzky na obyvateľstvo v okolí jadrových zariadení v SR a ČR. Navrhuje a realizuje systém komplexného hodnotenia stavu životného prostredia a zdravotného stavu obyvateľov v okolí energetických zariadení.

Havarijné plánovanie

VUJE vypracováva predpisy pre hodnotenie havárií a odporučenia pre zavádzanie opatrení na ochranu obyvateľstva v prípade úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia. Zabezpečuje vývoj systémov pre podporu rozhodovania pri radiačných haváriách pre potreby dozorných orgánov a prevádzkovateľov jadrových zariadení. VUJE vyvíja a realizuje programové vybavenie pre kontrolné a krízové centrum ÚJD SR, SÚJB ČR, ČEZ a.s. a SE, a.s. na báze systému RTARC a geografického informačného systému ARCINFO. Podieľa sa na vývoji a overovaní programov pre hodnotenie a analýzy havarijných stavov JE, ako napr. MELCOR, MAAP, ESCADRE, ASTEC vyvíjaných v rámci medzinárodnej spolupráce, a na ich využití v Slovenskej republike.

Vykonáva analýzy radiačných následkov havárií pre havarijné plány a bezpečnostné správy jadrových zariadení. Pripravuje podklady a programové vybavenie pre havarijný informačný systém energetiky SR.

Vyraďovanie jadrových zariadení

VUJE vyvíja a aplikuje technologické postupy, technické a plánovacie prostriedky a návrhy legislatívy pre likvidáciu jadrovoenergetických zariadení. Zbiera údaje o zariadeniach JE A1 a V1 pre potreby hodnotenia ich vyraďovania alebo ochranného uloženia. Vytvára databanku pre potreby vyraďovania JE A1 a V1. Zabezpečuje dokumentáciu skutočného stavu vrátane aplikácie metód reverzného inžinierstva s využitím laserových scanerov. Zabezpečuje koncepčné návrhy a technické riešenia diaľkovo riadených manipulátorov a robotov, 3D simuláciu a overovanie pracovných postupov v prostredí virtuálnej reality s využitím pokročilých CAD/CAM technológií. VUJE vyvíja a realizuje dodávky zariadení pre dekontamináciu stavebných povrchov a technologických zariadení. Ako generálny dodávateľ zabezpečuje realizáciu projektu „Vyraďovanie JE A1 – I. etapa“.

Zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi

VUJE vyvíja a aplikuje technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov. Pre vývoj technológií pre spracovanie rádioaktívnych odpadov VUJE zabezpečuje prevádzku experimentálnej bitúmenačnej a cementačnej linky a experimentálnej spaľovne. Vykonáva neaktívne skúšky zariadenia na vitrifikáciu chrompiku zo skladovania poškodených palivových kaziet z odstavenej JE A1 Bohunice. Vykonáva experimentálne spaľovanie pevných rádioaktívnych odpadov z JE a skúšky cementácie ich popola.

Vykonáva skúšky bitúmenácie dowthermu s rádioaktívnymi koncentrátmi z JE A1 Bohunice. Hodnotí prevádzku experimentálnych zariadení pre zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi. Dodáva investičné celky na vyberanie a transport kvapalných rádioaktívnych odpadov z miesta ich skladovania do spracovateľského centra. Vyvíja manipulátory pre odber vzoriek rádioaktívnych odpadov.

VUJE sa zaoberá hodnotením funkčnosti a bezpečnosti povrchových a hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov, modelovaním procesu šírenia a transportu rádionuklidov v poli blízkych a vzdialených interakcií a v biosfére. Pripravuje a realizuje program monitorovania okolia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Vytvára databázy údajov pre počítačové kódy modelujúce šírenie rádionuklidov v geosfére a hydrosfére a pripravuje podklady pre bezpečnostné hodnotenie úložísk rádioaktívnych odpadov v SR. Zabezpečuje a realizuje dodávateľskou formou investičné akcie pre transport vyhoreného paliva z JE A1 a dokončenie Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce.

Chémia

VUJE v oblasti chémie realizuje výskum koróznych a eróznych dejov v primárnom a sekundárnom okruhu JE na základe experimentálnych meraní v JE a laboratórnych prác. V laboratórnom meradle vykonáva výskum a vyvíja metódy na predúpravu, spracovanie a úpravu kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov za účelom ich minimalizácie (napríklad separácia zlúčenín bóru v odpadových vodách) alebo prevedenia na formu vhodnú na uloženie v úložiskách (napríklad pre rádioaktívne média ako sú kaly, ionexy, popol, kyselina chromsírová) metódami bitúmenácie, cementácie. Poskytuje servisné služby prevádzkovateľom spracovateľských liniek rádioaktívnych odpadov a JE v rozsahu:

  • kontrola akosti fixačného média (asfalt, cement),
  • stanovenie fyzikálno-chemických vlastností spracovávaných rádioaktívnych odpadov (koncentráty, dowtherm, ionexy, kaly, popol, kyselina chromsírová),
  • kontrola a overovanie priebehu technologického procesu spracovania rádioaktívnych odpadov (bitúmenácia, cementácia),
  • kontrola vlastností rádioaktívnych odpadov po prevedení do vhodnej formy (pevnosť, vylúhovateľnosť, bod vzplanutia, bod mäknutia, penetrácia),
  • stanovenie koncentrácie kyseliny boritej v chladiacom médiu primárneho okruhu pri spúšťaní blokov VVER

Vypracováva bezpečnostnú a technologickú dokumentáciu pre oblasť chemických režimov JE, a vypracováva dokumentáciu týkajúcu sa chemických aspektov technológií pre zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi.

zavřít
detail