VUJE, a.s.

Klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie

VUJE navrhuje využitie obnoviteľných zdrojov energie a ich uplatnenia v regionálnych resp. mestských aglomeráciách, v rôznych závodoch a firmách, kde majú tieto zdroje ekologické a ekonomické opodstatnenie. Pripravuje a realizuje projekty na zlepšenie kvality a ochrany ovzdušia pri synergickom riešení energetického hospodárstva, dopravy a miestnej resp. regionálnej infraštruktúry. Vykonáva analýzy environmentálnych a ekonomických parametrov energetického podnikania v celom reťazci od výroby po spotrebu energie, hodnotenie, návrh a realizácia projektov na využitie odpadov na energetické účely, určovanie hospodárnosti a účinnosti energetických zariadení a optimalizácia prevádzky energetických zariadení.

Predmetom činnosti VUJE v tejto oblasti je aj aplikačný výskum, návrhy, výroba a montáž častí resp. celých výrobkov a zariadení energetických komplexov vo väzbe na cieľovú oblasť použitia vyrobenej tepelnej a elektrickej energie (výrobná technológia, dodávka tepla pre byty a sociálne objekty: nemocnice, školy a pod.).

VUJE navrhuje, vyhodnocuje, projektuje, dodáva a montuje, rekonštruuje a prevádzkuje energetické zdroje s výrobou tepla a elektrickej energie v oblasti klasickej energetiky a obnovitel'ných zdrojov energie, vrátane kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (kogeneračné jednotky). Tieto činnosti podporuje energetickými auditmi, technicko-ekonomickým a environmentálnym hodnotením výstavby, rekonštrukcií a modernizácií energetických zariadení.

V oblasti prevádzkovania energetických zdrojov, rozmiestnených v rôznych lokalitách, VUJE vyvíja a využíva progresívne spôsoby lokálnej a centrálnej kontroly a riadenia v súlade s novodobou legislatívou v oblasti podnikania v energetike. Zavádzaním moderných systémov riadenia a regulácie pre prevádzky energetických zariadení VUJE zabezpečuje racionalizáciu a zefektívňovanie výroby energií. VUJE dodáva meraciu a regulačnú techniku aj do zahraničia. Napr. navrhol a inštaloval riadiaci systém odpopolčekovacieho zariadenia klasických elektrární v Číne (Huaneng – Peking, Yang Liu Quing).

zavřít
detail