VUJE, a.s.

Jadrová bezpečnosť

VUJE pomocou najmodernejších výpočtových programov vykonáva termo-hydraulické analýzy procesov a havárií JE, pravdepodobnostné hodnotenia bezpečnosti a neutrónovo-fyzikálne výpočty aktívnej zóny, analyzuje nadprojektové havárie a havárie s poškodením aktívnej zóny. Na blokoch JE a na iných jadrových a nejadrových zariadeniach vykonáva termohydraulické merania. Výsledky analýz využíva pri návrhoch a posudzovaní bezpečnostných zlepšení, pri hodnotení bezpečnosti, pri tvorbe prevádzkových predpisov a predpisov pre likvidáciu havárií. Rozpracováva koncepčné otázky jadrovej bezpečnosti, vykonáva rozbory udalostí s vplyvom na bezpečnosť v prevádzke JE. Vypracováva návrhy bezpečnostných predpisov a návrhov pre Úrad jadrového dozoru SR.

Práce v oblasti jadrovej bezpečnosti sa týkajú najmä týchto oblastí:

Termohydraulické výpočtové analýzy

VUJE disponuje komplexným súborom prostriedkov a know-how pre zabezpečenie potrieb jadrovej energetiky v oblasti termohydraulických analýz a hodnotenia jadrovej bezpečnosti blokov JE. Využívajú sa rozsiahle skúsenosti s modelovaním termohydraulických procesov najmodernejšími výpočtovými kódmi, ako sú napr. TRANSURANUS a CALOPEA pre detailné modelovanie procesov v palivových kazetách, KING a SPACPOV pre bilančnú analýzu blokov, RELAP5, CATHARE a TRAC-P pre analýzy správania sa systémov v celom spektre prechodových procesov a havárií, MELCOR a MMP pre analýzy nadprojektových havárií, ťažkých havárií s tavením aktívnej zóny a šírenie rádionuklidov v primárnom okruhu a priestoroch JE, CONTAIN a TRACO pre simulovanie procesov v hermeticky uzavretých priestoroch JE.

Modely zariadení jadrových elektrární vytvárané vo výpočtových kódoch sú verifikované súbormi experimentálnych dát. Výsledky riešenia rozličných problémov bezpečnosti JE sú využívané na preukázanie dostatočnej bezpečnosti prevádzkovaných blokov JE (bezpečnostná správa JE V1 po postupnej rekonštrukcii, bezpečnostná správa JE V2, preverovanie častí bezpečnostnej dokumentácie EMO), ako aj na priebežné zvyšovanie bezpečnosti prevádzky JE a tiež na operatívne riešenie aktuálnych potrieb prevádzkovateľov.Schopnosti VUJE v tejto oblasti sú dôkladne preverované a využívané v rámci širokej medzinárodnej spolupráce. VUJE sa napr. zúčastňuje na programoch Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (projekty validácie výpočtových kódov, príprava medzinárodne platných návodov a odporúčaní), participuje na riešení projektov PHARE, PECO a pod.

Neutrónová fyzika

VUJE vykonáva výpočty neutrónovo-fyzikálnych charakteristík aktívnej zóny pre potreby spúšťania a prevádzky blokov JE. Navrhuje palivové vsádzky a analyzuje vplyv konštrukčných zmien paliva na rozloženie výkonu v aktívnej zóne a na dovolené režimy prevádzkovania. Pri tom používa difúzne výpočtové programy BIPR-7, PERMAK, KASSETA a HELlOS. Bol vyvinutý inovovaný riadiaci systém kontroly hermetickosti pokrytia paliva SIPPING. V rámci konzorcia Siemens/VUJE sa rekonštruoval Systém kontroly a riadenia (SKR) JE V1 (VUJE zabezpečoval koncepty, projekciu, montáž, programy skúšok, realizáciu, vyhodnotenie a prevádzkové predpisy). V rámci modernizácie JE V2 VUJE pripravuje koncepciu riešenia. V oblasti SKR VUJE riešil a realizoval bezpečnostné opatrenia v JE Mochovce, vrátane skúšok pri spúšťaní 1. a 2. bloku. VUJE vykonáva merania dynamických vlastností meracích a riadiacich systémov.

VUJE vyvinul a zaviedol do praxe vyspelý vnútroreaktorový monitorovací systém TOPRE, ktorý sleduje rozloženie výkonu v AZ reaktora VVER 440 v on-line režime. Špecialisti VUJE inovovali metódu monitorovania fluencie rýchlych neutrónov, kde pôvodný súbor neutrónových detektorov bol rozšírený o štiepne detektory 238U, 237Np. Monitorovanie je využívané v programe svedočných vzoriek pri zisťovaní stavu tlakových nádob reaktorov. Vo VUJE boli adaptované kódy ANSIN, TORT-DORT pre transportné výpočty tienenia neutrónov a fotónov, knižnice transportných účinných prierezov BUGLE 96, VITAMIN B6 a tiež kód SCAMPI pre prípravu knižníc transportných účinných prierezov. Tieto kódy sú využívané pri bezpečnostných analýzach pre medzisklady vyhoreného paliva. Bol vyvinutý a inštalovaný systém neutrónovej šumovej diagnostiky, využívajúci signály ionizačných komôr a detektorov DPZ.

Teplofyzikálne merania

VUJE vykonáva merania termohydraulických parametrov JE a projektuje automatické vyhodnocovanie technicko-ekonomických ukazovateľov prevádzky. Vykonáva metrologickú činnosť kalibračného strediska tlakomerov a teplomerov. Po výmenách paliva kalibruje štandardné merania teploty v reaktore. Pre havarijno-odolnú inštrumentáciu JE navrhuje, projektuje a montuje zariadenia pre meranie teploty a meranie hladiny v reaktore.

Systém kontroly a riadenia

VUJE navrhuje, projektuje, dodáva a vykonáva montáž meracej a riadiacej techniky v jadrových a klasických elektrárňach. S cieľom zvýšiť jadrovú a prevádzkovú bezpečnosť počas manipulácií s jadrovým palivom VUJE vyvinul a inštaloval modernizovaný riadiaci systém zavážacieho stroja. Systém bol nasadený na blokoch JE V1 a V2, kde umožnil znížiť dobu výmeny paliva o cca 30%.

Rozbory udalostí v prevádzke JE

VUJE vykonáva rozbory udalostí v prevádzke domácich i zahraničných JE z hľadiska ich vplyvu na bezpečnosť, pre zvyšovanie účinnosti spätnej väzby prevádzkových skúseností. Vypracováva správy o bezpečnostne významných udalostiach do Systému hlásenia nehôd (IRS) MAAE a pre Svetovú asociáciu prevádzkovateľov JE (WANO).

Koncepcia a zvyšovanie jadrovej bezpečnosti

VUJE spracováva poznatky z vývoja koncepčných problémov jadrovej bezpečnosti v zahraničí z hľadiska ich aplikácie v SR. Na základe týchto poznatkov vypracováva koncepcie bezpečnosti jadrových elektrární VVER 440. VUJE vypracoval bezpečnostný koncept pre JE V1 a v súčasnosti je spracovávaný bezpečnostný koncept pre JE V2. Pre informovanie verejnosti o koncepcii jadrovej bezpečnosti VUJE vypracováva podklady pre prezentácie úrovne jadrovej bezpečnosti podľa medzinárodne uznávaných kritérií. Rozširuje informácie z informačného systému NucNet v SR a prispieva vlastnými informáciami do systému NucNet.

VUJE v spolupráci s firmou SIEMENS zabezpečoval v rámci konzorcia REKON koordináciu a realizáciu projektov postupnej rekonštrukcie, zameranej na zvýšenie bezpečnosti JE V1 Bohunice. Opatrenia sú zamerané na oblasť chladenia aktívnej zóny v prípade havárie, likvidáciu následkov havárií, na zdokonalenie systémov kontroly a riadenia, elektrických systémov, na zvýšenie seizmickej odolnosti a na aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie. Ďalej koordinuje prípravu a realizáciu projektov zvýšenia seizmickej odolnosti, rozšírenia kapacity medziskladu vyhoreného paliva v Bohuniciach a dokončenia regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Poskytoval podporu pri dokončovaní výstavby prvých dvoch blokov JE Mochovce a zvýšení ich bezpečnosti pre prevádzkovateľa, generálneho dodávateľa Škoda Praha i pre medzinárodné konzorcium EUCOM tvorené Siemensom a Framatomom.

zavřít
detail