VUJE, a.s.

Informačné technológie

VUJE aplikuje moderné smery a trendy informatiky vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

Integrované informačné systémy

VUJE navrhuje, rieši a implementuje komplexné integrované informačné systémy zamerané na riadenie energetických podnikov v oblastiach riadenia a sledovania prevádzky, starostlivosti o zariadenia, sledovanie a hodnotenie bezpečnosti, osobnú dozimetriu, dozimetriu vnútorných priestorov a okolia JE, sledovanie a vyhodnocovanie chemických režimov JE, plánovanie a vyhodnocovanie prevádzkových kontrol, riadenie a sledovanie postupov likvidácie JE a zaobchádzanie s RA odpadmi. Tieto aplikácie sú vyvíjané CASE technológiou na platforme ORACLE.

Technologické informačné systémy

VUJE navrhuje, realizuje a inovuje technologické informačné systémy a havarijné centrá pre energetické podniky. Podieľa sa na inovácii a rekonštrukcii týchto systémov so zameraním na bloky a technologické uzly JE. Súčasťou riešenia je systémová a funkčná analýza technologických procesov, návrh HW a SW, inštalácia, oživenie a uvedenie komplexného systému do prevádzky. Pri tom sa používajú postupy, ktoré sú v súlade s metodikou riadenia a zabezpečenia kvality SW projektov, ako je riadenie konfigurácie projektu, testovanie, verifikácia a validácia SW projektov.

Manažérske informačné systémy

VUJE v oblasti manažérskych informačných systémov využíva metódy umelej inteligencie (neurónové siete, heuristické expertné systémy, fuzzy množiny, genetické algoritmy, modelovanie poznávacích schopností a rozhodovanie na základe kognitívneho inžinierstva) s cieľom aplikovať tieto metódy v procese zlepšovania komunikácie človek-stroj pri činnostiach obslužného personálu a jeho permanentnej prípravy.
Informačné systémy pre sledovanie a hodnotenie stavu životného prostredia v okolí priemyselných podnikov VUJE sa zaoberá zberom a dlhodobým štatistickým hodnotením vplyvu priemyselných podnikov na životné prostredie so zameraním na energetiku. V rámci týchto projektov sú využívané predovšetkým štatistické metódy a grafické prezentácie.

Virtuálna realita a 3D animácie

VUJE využíva virtuálnu realitu a 3D animácie najmä pri vypracovaní návrhov riešení pre potreby rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení, pri navrhovaní a realizácii simulátorov, pre výučbu a tréning obslužného personálu energetických zariadení, resp. pre simuláciu technologických postupov pri príprave vyraďovania JE z prevádzky.

Podpora riadenia projektov

VUJE má skúsenosti pri využívaní modulu riadenia projektov v rámci systému SAP R/3. Ponúka svoje služby pri príprave zavedenia a samotnom zavedení tohto modulu pre potreby riadenia projektov vo všetkých fázach životného cyklu projektu.

zavřít
detail