VUJE, a.s.

Diagnostika, prevádzkové skúšky a kvalifikácia zariadení

VUJE navrhuje, vyvíja a dodáva špecifické metódy a jednoúčelové zariadenia pre potreby prevádzkovateľov energetických zariadení a poskytuje servis v oblasti kontroly integrity materiálov, diagnostiky strojných zariadení, posudzuje degradáciu materiálov apod.

Vďaka kvalite prác sa VUJE presadzuje nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, napr. v Maďarsku, v Holandsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku. Pri realizácii odborných úloh VUJE spája prvotriedne technické vybavenie s hlbokými odbornými znalosťami pracovníkov.

Prezentácia VUJE zameraná na diagnostiku jadrovo-energetických zariadení

Výkony v oblasti diagnostiky, prevádzkových skúšok a kvalifikácie smerujú do týchto oblastí:

Prevádzkové skúšky integrity materiálu

VUJE vyvíja a vyrába moderné diaľkovo ovládané manipulátory a mechanizačné prostriedky pre prevádzkové kontroly materiálu vybraných zariadení a opravy zariadení jadrových elektrární . Diaľkovo ovládané manipulátory sa využívajú pri nedeštruktívnych skúškach všetkých hlavných zariadení blokov ako sú napr. hlavná deliaca rovina tlakovej nádoby reaktora, mechanické časti hlavných cirkulačných čerpadiel, hlavné cirkulačné potrubia, kompenzátory objemu, primárne kolektory a výmenníkové rúrky parogenerátorov. Vyvíja metódy nedeštruktívneho skúšania a skúšobné sondy pre metódu vírivých prúdov.

V oblasti prevádzkových skúšok integrity materiálu zariadení jadrových elektrární vo Švédsku, v Holandsku a v Maďarsku VUJE spolupracuje so zahraničnými firmami (NRG – Holandsko, SIEMENS – SRN). Popri oblasti jadrovej energetiky VUJE uplatňuje svoje skúsenosti s nedeštruktívnymi skúškami materiálov a zvarových spojov i v oblasti petrochémie, chémie a klasického strojárstva. Systém kvality týchto činností zaručuje kvalifikácia personálu na európskej úrovni a štátna akreditácia v danej oblasti.

Diagnostické systémy

VUJE vyvíja systémy a dodáva kompletné zariadenia pre sledovanie vibrácií a stanovenie prítomnosti voľných častí vo vybraných uzloch blokov JE. Zvláštny dôraz sa kladie na diagnostiku únikov chladiaceho média z primárneho okruhu, ktorá je zložkou metódy LBB („únik pred prasknutím“). Meracia časť diagnostických systémov pozostáva z najmodernejších komponentov číslicovej techniky (analógovo-číslicové prevodníky, číslicové signálové procesory).

Vyhodnocovacie jednotky dodaných diagnostických systémov sú založené na priemyselných osobných počítačoch s použitím viacúlohového operačného systému. Dodávané diagnostické systémy (vrátane meracích reťazcov) sú medzinárodne certifikované a spĺňajú náročné kritériá elektromagnetickej kompatibility, seizmickej odolnosti a environmentálnej odolnosti (práca pri vysokej teplote a vlhkosti okolitého prostredia).

K akreditovanej činnosti VUJE patria aj diagnostické merania mechanických vibrácií, uloženia a vyváženia rotačných strojov, skúšky odolnosti a vibračnej stálosti elektrických a elektronických zariadení.

V rámci neakreditovanej činnosti VUJE zisťuje unikanie tekutín z tlakových zariadení. V potrubných systémoch s prúdiacou tekutinou meria budiace dynamické sily hydraulického a akustického pôvodu a uskutočňuje experimentálnu analýzu napätia v konštrukčných prvkoch strojov, zariadení a konštrukcií.

Zariadenia pre skúšanie a opravy

VUJE ďalej vyvíja a vyrába moderné diaľkovo ovládané prostriedky pre údržbu, opravy, dekontamináciu a manipuláciu so zariadeniami JE. Manipulátory a ich riadiace systémy sa realizujú na báze osvedčených priemyselných komponentov. Okrem komplexnej dodávky zariadení poskytuje aj podporné činnosti pri ich využívaní podľa potrieb prevádzkovateľov.

Hodnotenie životnosti zariadení

VUJE vykonáva pevnostné analýzy a výpočty životnosti zariadení blokov JE pomocou najmodernejších výpočtových prostriedkov (napr. ADINA, CAEPIPE, PMD a pod.). Špecializované pracovisko vykonáva analýzy integrity vysokoenergetických potrubných a tlakových nádob (špeciálne tlakových nádob reaktorov) aktuálnymi medzinárodne odporúčanými postupmi a s pomocou moderných výpočtových prostriedkov. Pre potreby prevádzkovateľov JE a dozorných orgánov SR vykonáva analýzy prípustnosti zistených vád v komponentoch jadrových energetických zariadení, vypracováva limitné krivky teploty a tlaku v primárnom okruhu pre normálne a havarijné stavy a periodicky vyhodnocuje životnosť tlakových zariadení. VUJE navrhuje a implementuje programy hodnotenia stavu životnosti zariadení systémov kontroly a riadenia a v elektrosystémoch najmä káblových rozvodov.

Štrukturálne analýzy konštrukcií a materiálov

VUJE využíva súbor moderných výpočtových programov, napr. LS-DYNA 3D pre štrukturálnu analýzu konštrukcií pri štatistickom zaťažení, napríklad pri impaktných zaťaženiach ochranných bariér, pri páde kontajnera vyhoreného paliva, pri nárazoch úlomkov lopatiek turbín a pri impaktných účinkoch rýchločinných armatúr. Vykonáva analýzy vnútroreaktorových konštrukcií pri dynamických účinkoch počas havárií typu LOCA.

VUJE analyzuje príčiny a mechanizmy degradácie materiálov a hodnotí stupeň ich poškodenia. Monitoruje stav tlakových nádob reaktorov pri účinkoch žiarenia pomocou overovacích vzoriek. Dodáva systémy pre pohavarijné hodnotenie situácie na prevádzkovaných blokoch JE formou odberu vybraných vzoriek. Určuje vplyv korózie a erózie na materiály vybraných systémov primárneho a sekundárneho okruhu JE. Vykonáva expertízy prevádzkových porúch zariadení posúdením ich materiálového stavu.

Kvalifikácia zariadení

VUJE vykonáva kvalifikáciu, ktorej cieľom je u vybraného zariadenia preukázať a dokladovať spoľahlivé plnenie požadovaných funkcií počas normálnych a havarijných podmienok prevádzky, zhodnotiť z pohľadu kvalifikovanej životnosti aktuálny stav zariadení, dôležitých pri prevádzke JE a vypracovať pre prevádzkovateľa JE návrhy a odporúčania na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky JE a udržanie kvalifikácie zariadení po celú dobu životnosti JE.

Klasifikačné skúšky a testy VUJE uskutočňuje v novovybudovanom laboratóriu pre simuláciu havárií typu LOCA. Pre realizáciu seizmických skúšok VUJE disponuje akreditovaným laboratóriom seizmických testov.

zavřít
detail